Dolen i brif wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru Fersiwn i'w argraffuE N G L I S H
Ychwanegu hwn at Fy AlbwmYchwanegu hwn
at Fy Albwm


Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

Moriah
cyflogau
Venedocia
Tyn Rhos
brics

Hafan > Evan ac Elizabeth Davis

Evan ac Elizabeth Davis


Noddwyr Project Cymru-Ohio


Mae Gwefan Cymru-Ohio yn bodoli diolch i weledigaeth, brwdfrydedd a haelioni Evan ac Elizabeth Davis, o Oak Hill, Ohio.

Nid oes neb wedi gwneud mwy i gynnal fflam y berthynas rhwng Cymru ac Ohio yn y degawdau diwethaf nag Evan ac Elizabeth. Yn 2006, derbyniodd Llyfrgell Genedlaethol Cymru nawdd sylweddol ganddynt i greu'r wefan arloesol hon er mwyn sicrhau parhad y berthynas arbennig yn y byd modern.

Mae Evan ac Elizabeth Davis yn byw ar fferm Maesglas ger Oak Hill, yn ne ddwyrain Ohio, ac mae ganddynt dri o blant. Cymraes lân loyw yw Elizabeth. Fe'i magwyd hi yn nhref Aberaeron, yng ngorllewin Cymru, ac ar ôl cael ei hyfforddi fel athrawes bu'n dysgu mewn ysgol gynradd leol tan ddechrau'r saithdegau. Cyfarfu ag Evan pan aeth hi drosodd i Ohio i ymweld â'i theulu. Priodwyd y ddau ym 1974 yng Nghapel Horeb, yn Oak Hill.

Yn 1992 darlledwyd rhaglen deledu am fywyd Elizabeth Davis a'i theulu yn Oak Hill. Cliciwch ar y ddelwedd ar y dde i'w gwylio hi ar "Breuddwyd Pedair" yn siarad am ei phrofiadau yn ymweld ag Ohio am y tro cyntaf (Cymraeg yn unig)>>Evan ac Elizabeth Davis
Un o ddisgynyddion y Cymry a ymfudodd i Ohio ym 1840 o ardal Cilcennin, Ceredigion, yw Evan. Mynychodd Ysgol Uwchradd Oak Hill ac ar ôl graddio yng Ngholeg Wooster, Ohio dechreuodd weithio gyda'i dad, E.E. Davis, ym mentrau busnes y teulu a'r busnes bancio.

Mae Evan wedi cael gyrfa lwyddiannus iawn ac erbyn heddiw ef yw un o ddynion busnes mwyaf llewyrchus ardal Jackson, Ohio. Etholwyd ef yn Llywydd Davis Refractories Corporation rhwng 1974 ac 1986. Etholwyd ef yn Llywydd Oak Hill Banks ym 1974 ac yn ddiweddarach fe'i hetholwyd yn Gadeirydd y cwmni daliannol, Oak Hill Financial Corporation. Yn 2004 cafodd ei ethol yn Gyfarwyddwr Emeritws.

Mae gan Evan ac Elizabeth ddiddordeb byw yn eu tras ac maen nhw'n ymfalchïo'n fawr yn eu hetifeddiaeth ddiwylliannol gyfoethog. Trwy weithio'n ddiflino i gynnal a hybu traddodiadau Cymreig yn ardal Oak Hill, mae'r ddau wedi ennill cryn barch ar draws Ohio, Gogledd America a Chymru. Fe'u perchir - yn rhyngwladol - am eu brwdfrydedd, eu harweiniad ac yn bennaf oll, efallai, am eu caredigrwydd a'u didwylledd.

____________Our Heritage

Our Heritage: early history of Tyn Rhos Welsh Congregational Church and its neighborhoodYm mis Mai 1979, cynhaliwyd seremoni arbennig yn Aberaeron i ddathlu plannu derwen er cof am y Cymry mentrus a ymfudodd o'r ardal i dde ddwyrain Ohio rhwng 1818 ac 1848. Paratôdd Evan lyfryn ar hanes Tyn Rhos a'r gymuned Gymreig yn ardal Oak Hill i gyd-fynd â'r dathliadau.

dogfen oPorwch drwy gopi digidol o'r llyfryn >>


Industrial History, Oak Hill

Industrial History, Oak Hill, Ohio


Evan sydd hefyd yn gyfrifol am gyhoeddi hanes diwydiannol ardal Oak Hill. Cyhoeddwyd Industrial History, Oak Hill, Ohio ym 1980.


dogfen oCliciwch yma i ddarllen yr hanes >>Tyn Rhos a llythyrau ymfudwyr


Fel y nodwyd eisoes, mae gan Elizabeth hithau ddiddordeb ysol yn hanes ymfudwyr Cymreig ardal Oak Hill.


Ewch i weld Elizabeth yn dangos hen gapel Tyn Rhos i'r Athro Hazel Walford Davies ar raglen "Breuddwyd Pedair" trwy glicio ar y ddelwedd ar y dde (Cymraeg yn unig)>><< Cliciwch ar y ddelwedd ar y chwith i'w gweld hi'n trafod llythyrau ymfudwyr ar yr un rhaglen (Cymraeg yn unig).


Cliciwch ar y ddelwedd ar y dde i wylio Elizabeth yn hyfforddi'r côr lleol i ganu yn Gymraeg (Cymraeg yn unig) >>

Amgueddfa Gymreig Oak Hill


Roedd Evan ac Elizabeth ymhlith sylfaenwyr Amgueddfa Gymreig Oak Hill. Trwy gymorth ymarferol a chefnogaeth ariannol Evan, addaswyd hen gapel yn y dref yn amgueddfa lle ceir cofnod amrywiol o fywyd Cymreig yr ardal o'r dyddiad cynnar. Ers ei sefydlu, mae'r ddau wedi treulio oriau yno fel gwirfoddolwyr ac mae Elizabeth wedi defnyddio'r lle i gynnal gwersi Cymraeg.

<< Cliciwch ar y ddelwedd ar y chwith i weld clip o raglen "Breuddwyd Pedair" yn dangos Amgueddfa Gymreig Oak Hill ac Elizabeth yn dysgu (Cymraeg yn unig).Cymdeithas Cymanfa Ganu De Ddwyrain Ohio


Mae Evan wedi bod yn gysylltiedig â Chymdeithas Cymanfa Ganu De Ddwyrain Ohio ers hanner canrif. Mae wedi darparu cefnogaeth ariannol i'r sefydliad ac mae wedi gwahodd gweinidogion, cantorion ac ymwelwyr Cymreig drosodd ei hun gan eu croesawu i'w cartref ym Maesglas. Mae ei gefnogaeth a'i arweiniad wedi sicrhau bod y Gymanfa ar sylfeini cadarn ac oni bai am Evan ac Elizabeth mae'n amheus a fyddai'r Gymanfa wedi goroesi. Ar ôl bod yn ymddiriedolwr, cytunodd i fod yn Llywydd ym 1975, a bu'n Llywydd tan 1995. Fe'i hetholwyd yn Llywydd am yr eildro ym 1999.


Prifysgol Rio Grande a Chanolfan Madog


Canolfan Madog
Mae'r cysylltiad rhwng Evan ac Elizabeth a Phrifysgol Rio Grande yn un hir a nodedig. Penodwyd Evan yn aelod o Fwrdd Ymddiriedolwyr y Brifysgol ym 1993 a'i arweiniad a'i haelioni a arweiniodd at ei wneud yn Gymrawd y Sefydliad yn 2004.

Evan ac Elizabeth oedd prif ysgogwyr y cynllun i sefydlu canolfan unigryw yn Rio Grande a fyddai'n "hybu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad pellach o etifeddiaeth Gymraeg a Chymreig - y tu fewn i Brifysgol Rio Grande ac yn y gymuned leol". Gwireddwyd eu gweledigaeth pan sefydlwyd Canolfan Madog ar gyfer Astudiaethau Cymreig ym 1996. Lleolir y Ganolfan bellach mewn adeilad a enwyd er anrhydedd i Elizabeth, sef Elizabeth F. Davis House. Ewch i wefan Canolfan Madog am ragor o wybodaeth.


Gwobr Dreftadaeth Sefyliad Cenedlaethol Cymru-America


"It is a great privilege for the NWAF to confer upon them its highest honor, The Heritage Medallion, at its joint banquet with the WNGGA in their home state among an international gathering of Welsh people. Their leadership and example is an inspiration to all as we celebrate and practice our Welsh way of life."
Dr Philip Davies, Llywydd NWAF
Logo NWAF

Ym mis Medi 2006, derbyniodd Evan ac Elizabeth Wobr Dreftadaeth Sefydliad Cenedlaethol Cymru-America, yng Ngŵyl Gymreig Gogledd America am eu cyfraniad eithriadol i fywyd a diwylliant Cymry America ar hyd y blynyddoedd.
Llongyfarchiadau i'r ddau ohonoch!Gweinyddu