Dolen i brif wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru Fersiwn i'w argraffuE N G L I S H
Ychwanegu hwn at Fy AlbwmYchwanegu hwn
at Fy Albwm


Cliciwch i weld map mwy

Cafwyd hyd i'r rhain wrth chwilio'n ddiweddar:

Moriah
Tyn Rhos
Canolfan Madog
Venedocia
Llanbryn-mair

Hafan > Project Cymru-Pennsylvania

Project Cymru-Pennsylvania


Nod Project Cymru-Pennsylvania yw adeiladu ar lwyddiannau Project Cymru-Ohio a gwblhawyd gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng 2006 a 2009 mewn partneriaeth ag Evan ac Elizabeth Davis, Oak Hill, Ohio.

Hanes Cymry Pennsylvania

Mae talaith Pennsylvania yn ganolog i hanes yr ymfudo o Gymru i'r Unol Daleithiau. Ers sefydlu gwladfeydd Pennsylvania rhwng 1681 ac 1700, y Cymry oedd y grŵp mwyaf a ymsefydlodd ym Mhennsylvania ac erbyn 1700 roedd traean o boblogaeth y dalaith yn Gymry. Aeth y Crynwyr Cymreig i Bennsylvania i geisio rhyddid crefyddol ac fe roddwyd iddynt ddarn o dir 40,000 acer i'r gogledd o Philadelphia. Roedd gan y Cymry eu tiroedd eu hunain a hunanlywodraeth. Aeth gweithwyr diwydiannol medrus o Gymru i Bennsylvania; pwdleriaid haearn a rholwyr, glowyr a chwarelwyr. Dechreuodd y Cymry ymfudo i Sir Cambria
Ymweliad cyntaf William Penn ag America
yn 1796 ac fe ddaeth Ebensburg yn gyrchfan i lawer ohonynt gyda gwasanaethau i'r Bedyddwyr yn cael eu cynnal yn Gymraeg. Roedd dau draean o'r 109 glöwr a laddwyd yn y tân ger Wilkes-Barre yn 1869 yn Gymry. Wrth i'r diwydiant glo, haearn, dur a thunplat dyfu, datblygodd cymunedau Cymreig mewn dinasoedd yng Ngorllewin Pennsylvania cities megis Johnstown, Sharon, New Castle, a Pittsburgh. Heddiw, mae Pennsylvania yn gartref i tua 200,000 o bobl o dras Cymreig, mwy nag unrhyw dalaith arall.

Digido treftadaeth Gymreig

Mae gwybodaeth aruthrol am dreftadaeth Gymreig yn y dogfennau sydd gan Gymdeithasau Cymreig amrywiol Pennsylvania a hefyd yn y dogfennau a anfonwyd yn ôl i'r "Hen Wlad" ac a gedwir bellach yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ond cedwir y dogfennau hyn dan glo ac maent yn anghyraeddadwy i'r rhan fwyaf sydd â diddordeb ynddyn nhw.

Nod Project Cymru-Pennsylvania yw digido a chyflwyno ar-lein y deunyddiau sy'n perthyn i ymfudwyr Cymreig Pennsylvania, yn yr un ffordd ag y gwnaeth Project Cymru-Ohio ar gyfer talaith Ohio. Yn dilyn llwyddiant Project Cymru-Ohio a'r ymateb brwdfrydig a dderbyniodd, y cam naturiol nesaf i'r Llyfrgell Genedlaethol yw mynd ati i geisio gwella'r ddarpariaeth a chreu adnodd mwy cynhwysfawr a fydd yn adlewyrchu pwysigrwydd cyfraniad y Cymry i'r Unol Daleithiau ac i dalaith Pennsylvania yn benodol.

Gwefan Cymru-Pennsylvania

Poster ymfudo (1841)
Nod cyffredinol
Nod Project Cymru-Pennsylvania yw creu gwefan ddwyieithog bwrpasol i gyflwyno hanes a phrofiadau'r ymfudwyr Cymreig i Bennsylvania ynghyd â dogfennu cyfraniad ac arwyddocâd y Cymry i'r dalaith. Rydym yn rhagweld y bydd y wefan arfaethedig yn debyg o ran fformat a dyluniad i wefan bresennol Cymru-Ohio er mwyn i'r ddwy wefan gydweddu a chynnig casgliad cyfun o ddeunyddiau'n perthyn i'r ddwy dalaith.

Cynnwys
Mae'r gwaith o adnabod deunyddiau addas o blith holl gasgliadau'r Llyfrgell Genedlaethol eisoes wedi ei gwblhau ac fe glustnodwyd tua 120 o eitemau i'w digido a'u cyflwyno ar y wefan. Gallai ail gam y Project ymestyn i dalaith Pennsylvania ei hun, gyda staff y Llyfrgell yn teithio yno i ddigidol deunyddiau o eiddo'r Cymdeithasau Cymreig, unigolion ac amryw lyfrgelloedd ym Mhennsylvania.


Adnabod nodau'n optegol (OCR), adysgrifio a chyfieithu
Fel rhan o'r broses ddigido bydd modd trosi delweddau i destun gan ddefnyddio meddalwedd OCR. Gellir gwneud hyn ar gyfer deunyddiau printiedig addas er mwyn caniatáu i ddefnyddwyr chwilio ac ailddefnyddio'r testun. Nod y Llyfrgell Genedlaethol yw darparu adysgrifau o'r llawysgrifau yn ogystal â chyfieithiadau Saesneg o'r deunyddiau Cymraeg. Bydd hyn nid yn unig yn sicrhau bod yr holl ddeunyddiau ar gael i holl ddefnyddwyr y wefan ond bydd hefyd yn sicrhau bod y cynnwys ar gael i'w chwilio gan beiriannau chwilio cyfrifiadurol.

Dehongli
Ochr yn ochr â'r delweddau cyflwynir testun deongliadol a gynhyrchir yn arbennig. Mae'r elfen hon yn allweddol i lwyddiant y project gan y bydd yn rhoi cyd-destun i'r delweddau fydd yn eu gwneud yn ddefnyddiol i fyfyrwyr o bob oed. Bydd y wefan hefyd yn cynnwys tudalennau yn dehongli detholiad o ddigwyddiadau allweddol, cymunedau Cymreig, unigolion a themâu.

Dysgu
Bydd staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru hefyd yn datblygu deunyddiau dysgu ar gyfer y wefan. Bydd yr adran yn cynnwys cyfres ddwyieithog o straeon digidol yn adrodd hanes y Cymry a ymfudodd i Bennsylvania a'r cysylltiadau sy'n dal i fodoli rhwng y dalaith a'r "Hen Wlad". Bydd ymarferion rhyngweithiol, ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 15 oed yn dilyn pob un stori.

Pwy fydd yn elwa?

Y bwriad yw cynhyrchu gwefan gynhwysfawr yn seiliedig ar y gwaith arloesol a gwblhawyd eisoes gan staff y Llyfrgell Genedlaethol. Bydd yn cynnig mynediad llawn i gasgliad helaeth o ddelweddau sy'n adrodd hanes yr ymfudwyr Cymreig ym Mhennsylvania. Heb os, bydd y wefan yn cryfhau'r cysylltiadau rhwng Cymru a Phennsylvania, hybu dealltwriaeth addysgol rhwng Cymru a Phennsylvania; creu cyfleoedd dysgu i ysgolion, colegau a dysgwyr gydol oes a bod yn ganolbwynt i gymunedau Cymreig ac o dras Cymreig ym Mhennsylvania.

Codi arian a manylion cyswllt


Am ragor o wybodaeth, anfonwch e-bost at:

Gallwch gysylltu â'r timau codi arian yn uniongyrchol drwy ffonio neu drwy ysgrifennu at:

Cymdeithas Dewi Sant Pittsburgh
Dave Williams (Llywydd)
Cymdeithas Dewi Sant Pittsburgh
5246 Karrington Drive
Gibsonia, PA 15044-6023
USA
Tel: 724-449-3359

Cymdeithas Gymreig Philadelphia
Charles Lentz (Llywydd)
Cymdeithas Gymreig Philadelphia
603 Orchard Way
Hatboro, PA 19040
USA
Tel: 215-444-9169
Gweinyddu